پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری

پس از انتخاب و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و زیر ساختارها سازمانی، نوبت به نگهداری از آن ها می رسد.

  • آیا می دانید اگر برای نگهداری از زیر ساختارهای سازمانی و شبکه ها، متدولوژی مناسب را نداشته باشید، هزینه های سرسام آوری گریبان گیر شما خواهد شد؟

  • آیا می دانید تنها یک اشتباه کوچک درنگهداری از سیستم های سازمانی، می تواند داده ها و در نتیجه تمام دارایی سازمان را به باد دهد؟

  • آیا از روش های هوشمند سازی در نگهداری از تجهیزات شبکه ای مطلع هستید؟

  • چگونه می توان درصد خطا را درنگهداری از شبکه ها و زیرساختارهای شبکه ای سازمان ها کاهش داد؟

  • برای فعالیت مستمر و بدون قطعی شبکه های کامپیوتری در سازمان ها چه راه حل هایی وجود خواهد داشت؟